Honvéd Kadét Program Diákoknak Pedagógusoknak Hírek Pályázatok
„Romák-Honvédelem-Kultúra” alkotói pályázat
A Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály alkotói pályázatot hirdet a „KatonaSuli” programban résztvevő iskolák tanulói részére. A pályázatra a „KatonaSuli” programban részt vevő iskolák olyan tanulói is benyújthatják a pályázatukat, akik még nem vesznek részt a katonai alapismeretek tantárgy oktatásában.
A pályázat célja: A honvédelem ügye és eszmerendszere iránt érdeklődést mutató fiatalok figyelmét felhívni a modern, önkéntes alapon szerveződő hadsereg tevékenységére egy specifikus, a roma kultúrával kapcsolatos téma segítségével.

A pályázat címe: Romák-Honvédelem-Kultúra

A pályázat kategóriái:

1. Tanulmány: Egy ősi roma - lehetőleg a katonasághoz kötődő - szakma bemutatása.
2. Grafika: Katonák, sorsok, történelem – az I. világháború tükrében

A pályázat követelményei:
• A pályázaton kizárólag eddig meg nem jelent, be nem mutatott alkotásokkal lehet pályázni.
• A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy a nem megfelelően benyújtott, hiányos, illetve a határidőn érkező pályázatok nem vesznek részt az elbírálásban.
• Egy alkotó csak egy kategóriában, maximum két db művel pályázhat.
• A tanulmányt három példányban kinyomtatva és elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) kérjük benyújtani.

A tanulmány formai követelménye: Times New Roman betűtípus, 12-es betűnagyság, szimpla sorköz. Terjedelme minimum 6, maximum 10 oldal. A grafika kategóriában (rajz, festmény, képregény, stb.) az alkotásra (hátoldalára vagy aljára) jól láthatóan, olvashatóan kell feltüntetni a mű címét.

A pályázat értékelése és díjazása:
• A kiírás feltételeinek nem megfelelő munkák a pályázatból kizárásra kerülnek.
• A díjak odaítéléséről kategóriánként szakmai zsűri dönt.
• Kategóriánként három díjat osztunk ki. Az 1. helyezett pályázó 50.000 Ft, a 2. helyezett pályázó 30. 000 Ft, a 3. helyezett pályázó 20. 000 Ft értékű tárgyi jutalomban részesül. A kiemelkedő alkotásokat különdíjjal jutalmazzuk.

A pályázat eredményhirdetése: Az eredményhirdetésre a Honvédelmi Minisztériumban (1055 Budapest, Balaton u. 7-11.) kerül sor 2014. november hónapban. Az eredményhirdetésen a nyertes pályázók személyes megjelenésére mindenképpen számítunk.

A pályázat benyújtása:
• A HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály (a továbbiakban: HM TKHKF) által meghirdetett „Romák-Honvédelem-Kultúra” alkotói pályázaton történő részvétel, valamint az elbírálás és jutalmazás lebonyolítása céljából szükséges adatkezelést a HM TKHKF (a továbbiakban: adatkezelő) végzi.

A pályázati kiírásban szereplő személyes adatok kezelése az érintettek önkéntes hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulást az érintettek a pályázati művek és a szükséges személyes adatok benyújtásával adnak meg. Az érintettek egyben hozzájárulnak, hogy a nyertes pályaművek mellett nevük a Honvédelmi Minisztérium hivatalos médiafórumain megjelenjen. A pályázati kiírásban szereplő személyes adatok kezelése az általános irattári szabályoknak megfelelően a pályázat benyújtását követő 5 évig tart. Az érintettek hozzájárulása indokolás nélkül bármikor visszavonható. A pályázat során benyújtott adatokkal kapcsolatban az adatkezelők harmadik fél részére történő adattovábbítást nem végeznek. Az adatkezelés időtartama alatt az adatkezeléssel érintett adatokba betekintést csak az adatkezelő a pályázat elbírálásával, valamint a tárgyjutalmak, különdíjak kifizetésével megbízott munkatársa(i) nyerhet(nek), feladatának ellátáshoz szükséges ideig és mértékben. Az érintettek az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben biztosított jogukkal (tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz, tiltakozáshoz való jog) továbbá jogsérelem esetén az illetékes bírósághoz, valamint panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhatnak.

A pályázatokat jeligével ellátva postai úton kérjük megküldeni az alábbi címre: Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály 1885 Budapest Pf. 25.

Határidő: 2014. október 20.

A jeligéhez tartozó adatokat (alkotó neve, lakcím, telefonszám, e-mail cím, alkotás címe) külön borítékban postai úton kérjük megküldeni a fenti címre és határidőre.

A pályázatot, illetve a jeligét tartalmazó borítékokon kérjük feltüntetni a pályázat címét: „Romák-Honvédelem-Kultúra”, valamint a kategória megnevezését.

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető:
Szabóné Szabó Andrea alezredes Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály kiemelt főtiszt, esélyegyenlőségi referens
E-mail: andrea.szabo@hm.gov.hu
Telefon: + 36 (1) 474-1111/21-771 mellék
iskolakereső
belépés
honvédelem.hu hírei
pályázatok
Aktuálsi pályázatok
kiemelt témák
Mi az a Honvéd Kadét Program?
Hogyan vehetek részt a Honvéd Kadét Programban?
Mit tanulunk a Honvéd Kadét Programban?
Országos Haditorna Verseny