Adatkezelési tájékoztató

Kötelező Adatkezelési tájékoztató a Honvédelmi Minisztérium Oktatási és Ifjúságstratégiai Főosztály által üzemeltetett confiteszt2.hu zárt pedagógustámogató felület regisztrációjához.
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 13. cikkében és egyéb vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint az adatkezeléssel kapcsolatban a következőkről tájékoztatom:
I. Az adatkezelő:
a) Honvédelmi Minisztérium (1055 Budapest, Balaton u. 7-11., telefonszám: 477-1111, honlap: kormany.hu, email cím: adatvedelem@hm.gov.hu), tényleges adatkezelés helye: Honvédelmi Minisztérium Oktatási és Ifjúságstratégiai Főosztály (1055 Budapest, Balaton u. 7-11.,e-mail cím: hm.otkf@hm.gov.hu)
b) az adatkezelő képviselője: Szalay-Bobrovniczky Kristóf miniszter,
c) az adatvédelmi tisztviselő és elérhetőségei: dr. Ujfaludi Zoltán ezredes (telefonszám: 474-1111/21-388)
II. Az adatkezelés
a) Az adatkezelés célja:
– az online zárt pedagógus támogató felület regisztrációja.
b) Az adatkezelés jogalapjai az általános adatvédelmi rendelet alapján:
– 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerint az érintett hozzájárulása a regisztráció esetében.
c) A kezelt adatok köre:
– résztvevő családi és utóneve,
– iskola (munkahely) megnevezése,
– e-mail cím.
 
d) Az adatkezelés során nem történik automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is.
e) Regisztráció hiányában a zárt felülethez nem áll módunkban a belépést biztosítani.
III. Adatközlés, adattovábbítás, adatfeldolgozás, adatkezelés időtartama
a) Az adatokat a II. a) pontban felsorolt tevékenységek végrehajtásával, az I. pontban felsorolt adatkezelő által megbízott ügyintézőn kívül más személyekkel (harmadik fél) nem közöljük. A hivatalos szervek általi esetleges megkeresésre (pl. rendőrség, ügyészség, bíróság) adatot közlünk.
b) Nem kívánjuk az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítani.
c) Az adatkezeléshez az alábbi adatfeldolgozókat vesszük igénybe:
– Honvédelmi Minisztérium Oktatási és Ifjúságstratégiai Főosztály (regisztráció).
d) A személyes adatok kezelésének időtartama: a regisztrált személy kérésére visszavonásáig.
IV. Az Ön jogai:
Ön jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
a) Ön az adatkezelés teljes időtartama alatt az adatkezelő által kezelt személyes adataira vonatkozólag az alábbiakat kérelmezheti:
– személyes adatokhoz való hozzáférést,
– személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok pontatlanok,
– személyes adatainak törlését („az elfeledtetéshez való jog”) az alábbi esetekben:
– az adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték,
– ha Ön visszavonta a hozzájárulását, és nincs más jogalap az adatok kezelésére,
– amennyiben a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
– az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben:
– ha Ön vitatja az adatai pontosságát (korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, míg az adatkezelő az adatok pontosságát ellenőrzi),
– jogellenes adatkezelés esetén a törlés helyett az adatok korlátozását kéri,
– az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de Ön a jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kéri a korlátozást,
– Ön által, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatai tekintetében kérheti azok tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban történő rendelkezésre bocsátását az adatkezelőtől, továbbá Ön jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
b) Amennyiben megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi rendeletet, úgy az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat, valamint panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; tel.: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).
 
Amennyiben Ön folytatja a regisztrációt, azzal hozzájárul adatai kezeléséhez az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint.
 
Amennyiben nem járul hozzá adatai kezeléséhez, regisztrációját nem tudjuk fogadni. Ebben az esetben zárja be a böngészőt.
Megszakítás