Kadétprogram
Kezdőoldal Hazafias- és honvédelmi nevelésHonvéd Kadét ProgramÖsztöndíjakInstruktoroknakPedagógusoknakKadétoknak

A hazafias és honvédelmi nevelés

A hazafias- és honvédelmi nevelés célja, hogy tudatosítsa a haza szeretetének és a haza védelmének fontosságát, valamint járuljon hozzá a fiatalok felelős állampolgárrá neveléséhez. 

A hazafias és honvédelmi nevelés erősíti a nemzeti öntudatot és lehetővé teszi a katonai pálya beható megismerését is.

Hazafias nevelés

A hazához, a haza értékeihez való érzelmi kötődés, pozitív viszony kialakítása és megszilárdítása.

Honvédelmi nevelés

A fiatalok fizikai, érzelmi és szellemi felkészítése a haza védelmére, valamint az országban élő emberek és a nemzeti értékek megóvásához szükséges tudás és attitűdök elsajátíttatása.

A hazaszeretet, a hazafiság érzése meghatározó szerepet játszott népünk történelmében. Minden korban találkozhatunk a hazáért tenni képes hős példáival, illetve a szülőföldhöz való ragaszkodás különböző megnyilvánulásaival. A magyarság fennmaradása annak is köszönhető, hogy a felnőtt nemzedék minden korban át tudta adni azt a gazdag történeti hagyományt, amely példát és lelkesítő ösztönzést adott az újabb nemzedék számára.

A múlt századtól kezdve a rendszerváltást megelőző időszakig a „honvédelmi nevelés” az iskolák oktatási-nevelési célkitűzései között előkelő helyet foglalt el. Az általános és a középiskolák, de sok esetben a felsőfokú oktatási intézmények is, rendszeresen végeztek elméleti, sőt a „Honvédelmi napok” keretében gyakorlati felkészítést is. A rendszerváltást követően a társadalmi és biztonságpolitikai változások következtében az iskolákban már nem jelent meg a honvédelmi nevelés, ezért az iskolák és a hadsereg kapcsolata is fellazult vagy megszűnt.

Mindezeket felismerve a Honvédelmi Minisztérium megoldást keresett a fiatalok, első sorban a közép- és a felsőoktatásban résztvevő diákok hatékony elérésére és a hazafias, honvédelmi neveléshez kapcsolódó komplex ismeretek átadására, amelyet az itt letölthető dokumentum foglal össze.